Noslēdzies Comenius projects „Cilvēce kustībā – izaicinājumi un iespējas”

Aktivitāte: Comenius skolu daudzpusējās partnerības

Projekta īstenotājs:Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Projekta nosaukums: “Mankind inMotion Challenges and Opportunities” jeb „Cilvēce kustībā – izaicinājumi un iespējas”

Projekta partnervalstis: Latvija, Austrija, Francija, Vācija un Zviedrija.

Aktivitātes īstenošanas laiks: 01.08.2011.- 31.07.2013.

0

 

Mūsdienās vārds “migrācija” masu medijos parādās arvien biežāk, un, ja ticēt statistikai, nākotnē migrācijas skaitļi visā pasaulē turpinās pieaugt. Migrācija nav tikai brīva cilvēku kustība, bet arī ļoti sarežģīta sociāla parādība, kuru nav iespējams regulēt tikai ar likumu un juridisku lēmumu palīdzību. Lai ietekmētu un kontrolētu migrāciju, nepieciešams izglītot jaunus cilvēkus jau vidusskolas posmā gan par lieliskām mācību, prakses un ceļošanas iespējām Eiropas Savienības valstīs, gan par tādiem jēdzieniem kā bēgļi, patvēruma meklētāji, nelegālie strādnieki, cilvēku tirdzniecība un viltus laulības.

Migrācijai ir dažādas formas un motīvi, bet visbiežāk migrācija ir saistīta ar cilvēku vēlmi uzlabot dzīves apstākļus vai izvairīties no briesmām. Piecas skolas no Austrijas, Francijas, Vācijas, Latvijas un Zviedrijas apvienojas daudzpusējā skolu partnerības projektā Comenius “Cilvēce kustībā – izaicinājumi un iespējas”, lai pētītu dažādus migrācijas aspektus, iemeslus un tās sekas savās valstīs. Projekta mērķis bija paplašināt skolēnu zināšanas par migrāciju kā vienu no būtiskākajām un neatņemamām dzīves sastāvdaļām, sekmēt apzinīgu mācību, prakses un ceļošanas iespējuizmantošanu Eiropas Savienībā, kā arī palīdzēt skolēniem izvairīties no nepārdomātiem ar migrāciju saistītiem lēmumiem savā dzīvē.

Projekts tika īstenots četros pamata posmos:

1.posms: „Migrantu dzīvesstāstu pētījumi” un projekta dalībnieku tikšanās Höhere Bundeslehranstalt
und Bundesfachschule für Wirtschaftliche Berufe, Kufštainā, Austrijā (20.-26.10.2012.)

Projekta dalībnieki pētīja Latvijas pazīstamu migrantu un arī projekta dalībnieku ģimenes locekļu biogrāfijas. Darba gaitā tika pētīti vēsturiskie migrācijas aspekti Latvijā un apkopota informācija par 5 valstī pazīstamiem Latvijas migrantiem, kuru dzīve bijusi cieši saistīta ar migrāciju. Projekts tika uzsākts vienlaikus ar fotoizstādes „Dzimuši Latvijā” atklāšanu kinoteātrī Riga Splendid Palace 2012.gadā, un šīs izstādes apmeklējums sniedza papildu pozitīvu impulsu visam projektam. Par vienu no spilgtākajiem un iedvesmojošākiem dzīvesstāstiem, projekta dalībnieki atzina mūsu bijušās Valsts Prezidentes Dr. Vairas Vīķes Freibergas biogrāfiju, kuru mūsu skolēni ar lielu lepnumu prezentēja Austrijas skolā.

1

Projekta sākums – izstādē „Dzimuši Latvijā”,2012.gada augusts

Gatavojoties pirmajam braucienam, projekta dalībnieki salīdzināja galvenos motīvus un migrāciju ietekmējošos faktorus savās valstīs, kā arī apkopoja un analizēja migrācijas terminoloģiju latviešu, angļu, franču, vācu un krievuvalodās, sastādot migrācijas terminu vārdnīcu. Veidojot prezentācijas, īpaša uzmanība tika pievērsta arī teorijai, atsevišķi analizējot ilglaicīgo, īslaicīgo un cirkulāro migrāciju.

2

Projekta laikā, dalībnieki nonāca pie svarīgas atziņas, ka „Patiesībā, mēs visi lielākā vai mazākā pakāpē esam migranti, ir grūti atrast ģimeni, kas nebūtu ceļojusi uz citām valstīm, meklējot labākus dzīves apstākļus, bēgot no kara, politiskās vajāšanas vai vienkārši cenšoties izdzīvot. Mūs par savas valsts patriotiem padara nevis vārds, tautība, vai cik ģimenes paaudzes nomainījās konkrētajā valstī, bet mūsu attieksme un cieņa pret sevi un vietu kur mēs dzīvojam”.

2.posms: “Migrācijas politikas jautājumu salīdzināšana” un Comenius partneru tikšanās Grafiskt Utbildningscenter (GUC) Upsalā, Zviedrijā (7.-11.04.2013)

Skolēni salīdzināja projekta dalībvalstis apskatot tādus jautājumus kā salīdzinošā likumdošanas analīze, migrantu dzīves apstākļi un iespējas galamērķa valstī, kā arī vietējo iedzīvotāju attieksme pret migrāciju un migrantiem. Ļoti svarīgs un apjomīgs darbs tika paveikts, izstrādājot aptaujas anketu, veicot vietējo iedzīvotāju aptauju un apkopojot pētījuma rezultātus.

3

Kopīgā rezultātu apspriešana apliecināja, ka migrācijas politika ir nopietna migrācijas regulācijas svira, kas spēj ietekmēt pilnīgi visas mūsu dzīves jomas – ekonomiku, sociālo drošību, izglītību, reliģiju un kultūru. Skolēni sagatavoja video sižetus, intervijas un lomu spēles, lai atainotu dažādus viedokļus, stereotipus un aizspriedumus par migrantiem dažādās valstīs. Interesanti, ka saskaņā ar pētījumu, vietējo iedzīvotāju attieksme pret migrantiem bija pozitīvākā visās valstīs, kaut arī visu delegāciju dalībnieki atzina, ka tādas parādības kā rasisms un ksenofobija, tomēr eksistē katrā valstī, un par to nekad nedrīkst aizmirst.

Lai konkrētākapspriestu likumdošanas jautājumus migrācijas jomā, projekta dalībnieki organizēja Eiroparlamenta modeli, cenšoties iejusties dažādu politisko grupu un partiju pārstāvju lomā, analizējot migrācijas ietekmi uz dažādam mūsu dzīves sfērām. Comenius MiM projekta dalībnieki kļuva par sešu Eiroparlamenta darba grupu līderiem, iesaistot visus 10.-12.klašu skolēnus migrācijas jautājumu apspriešanā un sadalot visus dalībniekus 7 grupās:

1)      Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti);

2)      Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa;

3)      Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa;

4)      Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa;

5)      Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa;

6)      Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa;

7)      Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa”.

4

Katra darba grupa prezentēja savu programmu un apsprieda kā migrācija varētu ietekmēt vienu no svarīgākām jomām Latvijā: izglītības, ekonomikas, kultūras, tūrisma, vides un sociālās drošības.

Skolēnu ilgi gatavojas šīm pasākumam gan patstāvīgi, gan stundu laikā, tāpēc piedalīšanās Eiroparlamenta modelī un tik sarežģītu jautājumu kā migrācija apspriešana angļu valodā kļuva par nopietnu izaicinājumu un sasniegumu mums visiem.

Projekta laikā mūsu skolēni iepazinās ar brīvprātīgajiem studentiem no nevalstiskās organizācijas (NVO) Patvērums „Drošā māja”, un 21.martā, kad visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā diena pret rasismu un ksenofobiju, NVO Patvēruma „Drošā māja” pārstāvji mūsu skolā organizēja pasākumu, uzaicinot uz skolu migrantus un cilvēkus ar bēgļa statusu no Indijas, Afganistānas, Irākas, Vācijas un citām valstīm un dodot mūsu skolēniem unikālu iespēju iepazīties ar ļoti interesantiem cilvēkiem, uzzināt viņu migrantu stāstus un pat sadraudzēties ar viņiem.

5

Mira Tsargand- NVO Patvēruma „Drošā māja” pārstāve piekrita mūsu skolēnu intervijai par migrācijas politikas jautājumiem un brīvprātīgā darba iespējām. Brīvprātīgā darba iespējas, kā arī iepazīšanās ar Miru Tsargand un brīvprātīgajiem studentiem no NVO „Drošā māja”, ļoti iedvesmoja mūsu projekta dalībniekus, daži mūsu skolēni jau centās tajos iesaistīties.

6

2013.gada 18.decembrī mūsu projekta dalībnieki kopā ar brīvprātīgajiem no NVO Patvērums„Drošā māja” atzīmēja Starptautisko migrantu dienu. Svinīgs vakars notika Stokholmas Ekonomikas Augstskolā, kur dažādu tautību pārstāvji uzstājas ar saviem priekšnesumiem. Mūsu projekta dalībniece Elisa Munjosa burvīgi dziedāja, bet Anastasija Putilo kopā ar savu deju kolektīvu uzstājās ar moderno deju priekšnesumu un savaldzināja publiku.

78

Īpašs prieks, ka pateicoties mūsu sadarbībai ar NVO „Drošā māja” vairāki projekta dalībnieki kļuva par dokumentālā filma „Reiz piedzima cilvēks” dalībniekiem, viņi stāstīja par savas ģimenes ticējumiem un tradīcijām. Šī dokumentālā filma ir par migrantiem Latvijā, tās mērķis bija sekmēt toleranci un savstarpējo sapratni starp dažādu tautību pārstāvjiem, kas dzīvo Latvijā un filma tiek izmantota kā metodiskais līdzeklis daudzās Latvijas skolās.

3.posms–„Tūrisma – kā migrācijas formas pētījumi” – Comenius delegāciju tikšanās Lycee Joffre, Monpeljē, Francijā (13.-17.10.2013)

9

Šajā projekta posmā dalībnieki pētīja tūrisma lomu savās valstīs, īpaši pievēršot uzmanību cilvēku attieksmēm, gaidām un stereotipiem un analizējot skolēnu kā tūristu pieredzi un iespaidus citās valstīs. Katra Comenius komanda reklamēja savu valstī kā tūrisma galamērķi, akcentējot galvenās īpaši attīstītās tūrisma nozares un apspriežot tūrisma priekšrocības, trūkumus un izredzes. Viens no šīs tikšanas rezultātiem bija dalīšanās ar skolēnu spilgtāko personīgo pieredzi, dzīvojot vai ceļojot ārzemēs. Dalībnieku pieredze, komentāri un fotogrāfijas tika apkopoti brošūrā, kas apliecina, cik daudz cilvēki iegūst no šķietami vienkāršas iespējas brīvi pārvietoties bez robežām ES valstīs un visā pasaulē.

10

4.posms – „Individuālās ilgtermiņa vizītes plānojums citā valstī”- Comenius tikšanās Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā, Rīgā, Latvijā (6.-9.04.2014.)

11

Projekta dalībnieki izstrādāja viengadīgu plānu mācībām, mācību praksei vai ceļošanai ārzemēs.Noslēdzošais posms tika organizēts Rīgā – Eiropas Kultūras galvaspilsētā 2014. Pirmajā tikšanās dienā mūsu viesiem bija vienreizēja iespēja sākt savu vizīti iepazīstot Vecrīgu – seno Hanzas savienības pilsētu ar bagātīgu kultūras mantojumu un UNESCO aizsargāto arhitektūru. Dalībnieki no piecām valstīm piedalījās mūsu skolēnu un skolotāju sagatavotajā orientēšanas spēlē,meklējot un pētot objektus Vecrīgā, kā arī gatavojot īsu reklāmu par Rīgu.

12Ir svarīgi atzīmēt, ka individuālās ilgtermiņa vizītes plānojums ārzemēs palīdzēja daudziem jauniem cilvēkiem savlaicīgi apstāties un pārdomāt savu plānu vēlreiz pirms spert liktenīgo soli. Beidzot skolu daudz jaunu cilvēku nezina ko iesākt un dodoties strādāt vai mācīties ārzemēs, neapzinās rūpīgas plānošanas nozīmi. Projekta dalībnieki saprata, cik svarīgi ir savlaicīgi plānot savu dzīvi pēc skolas un apzināties kādas ir šī plāna alternatīvas. Projekta laikā, varējām pārliecināties, ka plānojot dzīvi ārzemēs, jauni cilvēki sāk daudz uzmanīgāk pētīt darba, mācību un prakses iespējas arī savā valstī.

13

Viena no svarīgākajiem Comenius projekta prioritātēm bija saistītā ar cīņu pret negatīviem stereotipiem, rasismu un ksenofobiju, saistībā ar migrāciju, kas ir iekļauta ES pilsonības programmās par fundamentālām cilvēktiesībām (2007.-2013. un 2014.-2020.). Īpaši nozīmīgu projekta sastāvdaļu uzskatām sadarbību ar brīvprātīgajiem no NVO Patvērums „Drošā māja”, kas ļoti ietekmēja mūsu skolēnus, deva viņiem iespēju iepazīties ar migrantiem un cilvēkiem, kuriem ir bēgļa statuss Latvijā, un sadraudzēties ar viņiem, kā arī uzzināt par brīvprātīgā darba iespējām.

Šīs projekts apvienoja ļoti dažādu rasu, tautību, kultūru un valodu pārstāvjus, un tieši kultūru, reliģiju un lingvistiskās daudzveidības apzināšanās un svinēšana kļuva par vienu no svarīgākām projekta priekšrocībām. Apmeklējot projekta partnerus, mobilitāšu laikā, mūsu skolēniem bija tiešām unikāla multilingvālā un multikulturālā pieredze, kuru nav iespējams nodrošināt mācoties tikai skolas vidē, daudziem skolēniem tas kļuva par motivāciju uzlabot savas angļu valodas zināšanas, mācīties citas Eiropas valodas un pētīt citas kultūras.

Projekta dalībnieki uzlaboja svešvalodu zināšanas (angļu, vācu un franču), attīstīja sadarbības un kooperācijas prasmes; kā arī daudz skolēnu nenoliedzami kļuva iecietīgāki un draudzīgāki pret citiem.

1415

Projekta laikā tika izveidota kopīga partneru mājas lapa http://comenius-mim.eu/, projekta LOGO, tika izveidoti vairāki video klipi, 4 brošūras, neskaitāmas PowerPoint prezentācijas, veiktas intervijas un pētījumi. Dalība tādos projektos ir izaicinājums gan skolotājiem, gan skolēniem, bet tieši grūtības palīdz projekta dalībniekiem attīstīties un atklāt sevī jaunus talantus. Lielisks pierādījums tam cik ārkārtīgi talantīgi ir mūsu skolēni ir projekta video, kas apkopo projekta aktivitātes un sasniegumus: https://www.youtube.com/watch?v=DoZxkGQVp5I .

Projekts ir noslēdzies, bet draudzība un sirsnīgās attiecības projekta dalībnieku vidū turpinās. Tikai tagad, kad mums ir laiks apstāties, lai atcerētos, cik daudz darba ieguldīts, mēs saprotam cik tas bija fantastiski. Daudzi no projekta dalībniekiem pārdzīvoja nopietnu iekšējo transformāciju, jo viņu motivācija mācīties un piedalīties sabiedriskajā dzīvē vairakkārt pieauga, parādījās pārliecība un ticība sev, ka viņi var ļoti daudz sasniegt un mainīt savā un citu cilvēku dzīvē.

Projekta koordinatore: Nadežda Polianoviča