2015./2016. mācību gada pirmklasnieku vecākiem

pirma klase

1.klasē ieskaitīto skolēnu DOKUMENTU Pieņemšana notiks: 5.06.-19.06.2015., 118.kab., darba dienās, 10:00-15:00

Cienījamie vecāki! Skolēnu ieskaitīšana 1. klasē 2015./2016. mācību gadam notiks pēc Rīgas Domes notiekumiem, kas stājās spēka  2015. gada 18. februārī  Rīgas domes 2015. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr.137 ,,Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”  www.e-skola.lv

Rakstisko paziņojumu (vēstule par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu pretendentu sarakstā vai par atteikumu) jūs vārāt  saņemt pie sekretāres no 5.06.2015. dokumentu iesniegšanas brīdī!

18.pants Iestāde līdz katra gada 1. jūnijam atbilstoši noteiktajam 1. klašu un izglītojamo skaitam veic 1. klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam. Iestāde veido 1. klases pretendentu sarakstu, ņemot vērā sistēmā līdz katra gada 1. jūnijam reģistrēto informāciju par bērniem, šādā prioritārā secībā:

  • 18.1. dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Iestādes mikrorajonā un kuriem Iestādē pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa;
  • 18.2. dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Iestādes mikrorajonā;
  • 18.3. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuriem Iestādē pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • 18.4. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem Iestādes darbinieku bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • 18.5. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • 18.6. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

19. pants Iestāde piecu darba dienu laikā pēc 1. klases pretendentu saraksta sagatavošanas  ierakstītā pasta sūtījumā nosūta paziņojumu bērna likumiskajam pārstāvim par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu pretendentu sarakstā vai par atteikumu.

  • 20. Pēc Iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 15 kalendāro dienu laikā iesniedz Iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādes 1. klasē vai par iesnieguma atsaukšanu.
  • 21. Ja bērna likumiskais pārstāvis 15 kalendāro dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža Iestādei nav iesniedzis iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē, iesniegums tiek anulēts, un Iestāde, ievērojot šo saistošo noteikumu 18.punktā noteikto prioritāro secību, nosūta nākamā pretendenta likumiskajam pārstāvim paziņojumu par bērna iekļaušanu 1.klašu pretendentu sarakstā.

1.klasē ieskaitīto skolenu DOKUMENTU Pieņemšana notiks: 5.06.-19.06.2015., 118.kab., darba dienās, 10:00-16:00

Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par bērna pieņemšanu Ģimnāzijā vecāki iesniedz Iesniegumu un šādus dokumentus:
1. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);
2. izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcinācijām;
3. izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi.
4. 2 foto 3×4.