Pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

  • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;
  • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;
  • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 23. februārī.
  • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 2022. gada 1. martā.

Avots:

https://likumi.lv/ta/id/321679-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2021-2022-macibu-gada