Vadība

Romans Alijevs

Direktors. Pedagoģijas doktors, IZM konsultatīvas padomes priekšsēdētājs, LR Prezidenta mazākumtautību konsultatīvas padomes priekšsedētājs, filozofijas skolotājs, rakstnieks, mācību grāmatu autors.

e-pasts: ralijevs@edu.riga.lv

 

Pieņemšanas pēc pieraksta: t. (+371) 67570888

Pirmdienās  14:00 – 16:00, Purvciema iela 38, k. 118.

Trešdienās  13:00 – 15:00, Vaidavas iela 6.


Galina Rafalsone

Direktora vietniece izglītības jomā. Mācību procesa organizēšana 7.-12. klasēs, jautājumi, kas saistīti ar iestāšanos ģimnāzijā, konsultācijas vecākiem un pedagogiem, ģimnāzijas darba plānošana, mācību standartu un programmu izpildes kontrole, metodiskais darbs ar pedagoģiem.

t. (+371) 67511201, e-pasts: grafalsone@edu.riga.lv

 

 

Pieņemšanas laiki: ceturdienās 15:00-17:00, k. 116.


Irēna Juhņeviča

Direktora vietniece izglītības jomā. Ģimnāzijas mācību procesa organizēšana un plānošana, mācību plāna realizācijas kontrole, tarifikācija, stundu saraksts, stundu aizvietošanas organizācija, eksākto priekšmetu supervizija, metodiskais darbs ar ģimnāzijas pedagogiem, diagnisticējošo un pārbaudes darbu, olimpiāžu, ieskaišu un eksāmenu orgranizēšana, ģimnāziajs skolotāju tālākizglītības organizēšana.

t. (+371) 67570810, e-pasts: ijuhnevica@edu.riga.lv

 

Pieņemšanas laiki: otrdienās 15:00-17:00, k. 117.


Olga Gorodņičaja

Direktora vietniece izglītības jomā (1.-3. klase). Konsultācijas vecākiem un pedagogiem, metodiskais darbs ar ģimnāzijas pedagogiem, valsts izglītības standarta, ģimnāzijas izglītības programmas un mācību priekšmetu programmas īstenošanas kontrole, pretendentu reģistrācija un uzņemšana 1. klasē.

 t. (+371) 67474488; e-pasts ogorodnicaja@edu.riga.lv

 

 

Pieņemšanas laiki: pirmdiena- ceturtdiena, tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Vaidavas iela 6, 110.k

 


Tatjana Budovska

Direktora vietniece audzināšanas jomā. Ģimnāzijas audzināšanas un ārpusstundu darba plānošana, vadīšana un organizēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satura un rezultātu izvērtēšana. Dežurēšanas kartības organizēšana un kontrole. Ekskursiju un pārgājienu organizēšana, plānošana, norise, dokumentu noformēšana un izpildes kontrole. Skolēnu Pašpārvaldes darbu un MK interešu izglītības pedagogu darba koordinēšana.

e-pasts: tbudovska@edu.riga.lv

 

 

Pieņemšanas laiki: trešdienās 15.00 – 17.00, k. 124.

 


Inna Burova

Direktora vietniece izglītības jomā (4.-6. klases). Konsultācijas vecākiem un pedagogiem, metodiskais darbs ar ģimnāzijas pedagogiem, izglītības procesa analizē, vērtēšanā un uzlabošana, mācību procesa koordinēšana 4.-6. klasēs, svešvalodu kurators.

t. (+371) 67511202, e-pasts: iburova@edu.riga.lv

 

 

 

Pieņemšanas laiki: trešdienās 15:00-17:00, k. 108.


Natalja Zacepina

Direktora vietniece, atbalsta grupas vadītāja. Mācību procesa organizēšana 4.-6. klasēs, jautājumi, kas saistīti ar iestāšanos ģimnāzijā, konsultācijas vecākiem un pedagogiem, mācību standartu un programmu izpildes kontrole, metodiskais darbs ar pedagoģiem, atbalsta grupas (sociālie pedagogi, pedagogu paliģi un psihologi) darba planošana, organizācija un kontrole.

e-pasts: nzacepina@edu.riga.lv

 

 

Pieņemšanas laiki: ceturtdienās 15.00-17.00, k. 404.


Tatjana Veretiļnaja

Direktora vietniece izglītības jomā (7.-12.kl). Risinājumi, atbalsts, plānošana un kontrole IT jomā, olimpiāžu, ZPD, valsts pārbaudes darbu, citu pasākumu nodrošināšana, datorikas mācību progrāmmu īstenošana, iestādes intereses pārstāvēšana. E-resursu administrēšana. Datortehnikas u.tml. profilaktikas un atjaunošanas organizēšana, cits darbs IT jomā, datorikas skolotāja.

e-pasts: tveretilnaja@edu.riga.lv

 

 

Pieņemšanas laiki: ceturtdienās 14.00-16.00, k. 124.


Oksana Ivanova

Direktora vietniece izglītības jomā (1.-6.kl). Risinājumi, atbalsts, plānošana un kontrole IT jomā, olimpiāžu, ZPD, valsts pārbaudes darbu, citu pasākumu nodrošināšana, datorikas mācību progrāmmu īstenošana, iestādes intereses pārstāvēšana. E-resursu administrēšana. Datortehnikas u.tml. profilaktikas un atjaunošanas organizēšana, cits darbs IT jomā.

e-pasts: oivanova11@edu.riga.lv

 

 

Pieņemšanas laiki: otrdienās 15.00-17.00, k. 123.


Vladimirs Sedihs

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos.

t. (+371) 67511208, e-pasts: rklasg@riga.lv

 

 

 

 

Pieņemšanas laiki: otrdienās 15:00-17:00, k. 07A.