Par ģimnāziju

Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija dibināta 1997. gadā. Ģimnāzijas izglītības programmu pamatā ir klasiskās izglītības tradīcijas un vērtības, tāpat arī ģimnāzijas izglītības «Radošais universums» koncepcija, kuru izstrādājis ģimnāzijas direktors, pedagoģijas zinātņu doktors Romans Alijevs.

Ģimnāzijas prioritāte ir veicināt skolēnu sasniegumus optimālā un augstā līmenī visos mācību priekšmetos.

Twitter | Facebook

Multikulturāla vide

Ģimnāzijā mācās vairāku tautību skolēni. Lielākā daļa no tiem ir krievi, bet ģimnāzijā mācās arī latvieši, ukraiņi, ebreji, poļi, azerbaidžāņi, gruzīni, baltkrievi, čečeni, ķīnieši, spāņi, armēņi. Līdz ar to ģimnāzijas vide ir kļuvusi multikulturāla. Ģimnāzijā iegūst izglītību dažādu reliģisku piederību bērni (pareizticīgie, luterāņi, katoļi, musulmaņi u.c.). Sociālā atbalsta personālam ir iespēja sniegt palīdzību visos nepieciešamajos gadījumos.

Skolotāji

Visu pedagogu kvalifikācija un izglītība pilnīgi atbilst valstī noteiktajām prasībām. Ģimnāzijā strādā pedagoģiskie darbinieki.

Notiek pedagogu un darbinieku apmaiņa un mācības multikulturālās integrācijas projektu jomā.

Vairākums skolotāju pārzina mūsdienīgas stundas īpašības un veiksmīgi lieto interaktīvās metodes, organizē skolēnu patstāvīgo darbu stundā, izmanto pētnieciskās un projektu metodes.

Ģimnāzijas skolotāji lielu uzmanību pievērš individualizācijas principa ievērošanai gan stundu laikā, gan arī konsultāciju laikā. Katram skolotājam ir individuālo uzdevumu krājums. Praktiski visi diagnosticējošie testi un kontroldarbi ir izveidoti pēc daudzlīmeņu principa. Konsultāciju laikā skolotāji plāno individuālo darbu ar apdāvinātajiem bērniem un bērniem ar grūtībām mācībās.

Partneri

Ģimnāzijas sadarbības partneri ir: