Izglītības programmas

Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā pašlaik tiek īstenotas 6 licencētas izglītības programmas.
A modulis (inženierzinātnes)

B modulis (matemātika un fizika)

C modulis (veselības mācība)


 

Sākot ar 2021./2022. mācību gadu Ģimnāzija piedava jaunu Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klašu)  programmu (IP kods 23011111)

 


Licencētās izglītības programmas pilnīgi atbilst Valsts pamatizglītības standartam un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartam.

Ģimnāzijā īstenotajās Pamatizglītības programmās ir paredzēta angļu valodas apguve no 1. klases un otrās svešvalodas (vācu vai franču pēc izvēles) no 4. klases.

Vispārējās vidējās izglītības programmas tiek īstenotas sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti, kurā notiek vieslekcijas,  praktiskās nodarbības, ģimnāzistu zinātniski-pētnieciskā darbība, kā arī citas ārpusstundu aktivitātes atbilstoši izglītības programmu virzieniem.

Katra Vispārējās vidējās izglītības programma dod iespēju skolēniem apgūt divas svešvalodas un latīņu valodu. Humanitārā un sociālā virziena programmā ir iekļauti fizika, ķīmija un bioloģija kā atsevišķie priekšmeti.

Visas mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Mācību priekšmetu programmas ir izstrādātas atbilstoši bloku-moduļu pedagoģiskās tehnoloģijas prasībām un atbilst mācību priekšmetu standartiem.