ERASMUS+KA1

eu_flag_erasmus_vect_posErasmus+KA1 projekts “Starpdisciplināro prasmju un pamatkompetenču attīstīšana 21.gadsimta skolā”
2017.gada septembrī tika uzsākts divgadīgs Erasmus+KA1 projekts “Starpdisciplināro prasmju un pamatkompetenču attīstīšana 21.gadsimta skolā”. Projekta laikā skolotāji varēs apgūt inovatīvas metodes, vērot stundas un iepazīties ar labas prakses piemēriem un izglītības sistēmas īpatnībām Somijā, Lielbritānijā un citās Eiropas valstīs. Projekta īstenošanas laiks: 04.09.2017.-04.09.2019. Kopumā projektā laikā ir ieplanotas 7 skolotāju un administrācijas mobilitātes.

Projekta mērķis: ir Eiropas valstu pieredzes akumulācija kompetenču un kooperatīvās pieejas jomā un pāreja no informācijas apguves uz kompetenču un transversālo prasmju apgūšanas pieeju. Lai sasniegtu projekta mērķi tika nosprausti šādi mērķi: skolas vadības un skolotāju izglītošana; skolas izglītības kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot mācību darba organizāciju, programmas, mācību materiālus, vērtēšanas sistēmu un attieksmes.

Projekta pamatojums:
Eiropas Savienības Padome uzsver, ka “skolai ir jāsniedz audzēkņiem izglītība, kas viņiem ļautu integrēties aizvien globalizētākā, konkurētspējīgākā, daudzveidīgākā un sarežģītākā vidē, kurā jaunrade, novatorisms, spēja uzņemties ierosmes, uzņēmības garu un vēlme turpināt mācīties un ieviest jauninājumus ir tikpat svarīga, vai pat vēl svarīgākas par konkrētās jomās gūtām zināšanām” un aicina dalībvalstis “stiprinātu ne tikai uz mācību priekšmetiem pamatotas, bet arī daudzpusīgas prasmes, īpaši prasmi mācēt mācīties, kā arī sociālās un pilsoniskās prasmes.” [1]

Turklāt, vairākās Eiropas Padomes rekomendācijās tiek uzsvērts, ka mūsdienu skolēnu konkurentspējas paaugstināšanai- ir jāattīsta skolēnu „Transversālās prasmes […tādas kā spēju…] kritiski domāt, uzņemties iniciatīvu, risināt problēmas un sadarboties ar citiem”[1], kas tiek sasniegts iesaistot skolēnus projektu darbā un it īpaši starptautiskajos projektos.

Vēl 2006.gada Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumos par pamatprasmēm mūžizglītībā (2006/962/EK) akcentē šādas astoņas pamatprasmes jeb kompetences [2]:
1. Saziņa dzimtajā valodā
2.Saziņa svešvalodās
3.Matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās
4.Digitālā prasme
5.Mācīšanās mācīties
6. Sociālās un pilsoniskās prasmes
7.Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība
8.Kultūras izpratne un izpausme.

Šobrīd Latvijas izglītības sistēma atrodas pārmaiņu periodā, kad katrai skolai ir jāmainās un jāmeklē savs ceļš uz progresīvāku izglītību, fokusējoties uz priekšmetu integrāciju, kompetenču pieeju, skolēnu sadarbības veidošanu un transversālo prasmju attīstīšanu. Strauji attīstās Kompetenču pieejas projekts, kas prasa visas sabiedrības iesaisti izglītības reformā. Tāpēc tika pieņemts lēmums iepazīties ar Eiropas valstu pieredzi kompetenču un transversālo prasmju jomā kā arī bagātināt izpratni par kooperatīvā darba organizāciju, lai kvalitatīvāk iesaistīties pārmaiņu procesos un izplātīt savu pieredzi.

Eiropas Savienības Padome atzīme, ka ir nepieciešama “individualizētāka pieeja mācībām, kas reaģētu uz katra skolēna konkrētām vajadzībām, kas ietvertu piemērotas vērtējuma formas, kas rada labāku motivāciju mācībām.” [1]

Ņemot vērā to, ka RKG ir daudz skolēnu migrantu un skolēnu, kuriem ir nepieciešama individuālā pieeja, tika pieņemts lēmums pilnveidot skolas administrācijas zināšanas Somijas skolās un un Lielbritānijā, kur individuālā pieeja ir viena no efektīvākajām Eiropā. Turklāt, Rīgas Klasiskā ģimnāzija ir viena no lielākajām skolām Latvijā kas nozīme pastāvīgus meklējumus skolas vadības un organizācijas procesu optimizācijā. Tāpēc tika pieņemts lēmums pilnveidot skolas administrācijas zināšanas un pieredzi skolas darba optimizācijā iepazīstoties ar modernāko pieredzi Lielbritānijā un Somijā.
Intereses vai jautājumu gadījumā lūdzam griezties pie projekta koordinatores N.Polianovičas (115.kab.)

Projekta koordinatoreNadežda Polianoviča

Resursi:
1) Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi (2008. gada 21. novembris) sagatavot jauniešus 21. gadsimtam — Programma Eiropas sadarbībai skolu jomā (2008/C 319/08);
2) Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums (2006. gada 18. decembris) par pamatprasmēm mūžizglītībā (2006/962/EK).

Erasmus+ dokumenti